updated on 7  june 2021 copyright by Jack

about us

Over ons

Jack & Marja

We are Jack & Marja founders of Chakra Angels Radio.

We decided to set up this station to bring an alternative way of making programs

for listeners. 

I, Jack, call myself a spiritual counselor in the broadest sense of the word

because I like to use my gift to help people. 

My live show is varied with besides music some readings ,

information and questions of listeners.

Marja takes care of the administration and the chat and is our rock in the surf. 

Wij zijn Jack & Marja oprichters van Chakra Angels Radio.

We zijn tot besluit gekomen dit station op te richten om voor de luisteraars een

alternatieve manier van programma maken te brengen.

Ik Jack noem me zelf spiritueel hulpverlener in de breedste zin van hert woord

omdat ik graag mijn gave gebruik om mensen te mogen helpen.

In mijn uitzending geef ik naast de muziek korte boodschappen maar ook beantwoord ik vragen van luisteraars en geef ik informatie.

Marja houd de administratie en de chat bij en is onze rots in de branding.

Marja2Be

During the broadcast I want to make listeners aware of their inner awareness and how they can make choices themselves to listen to their inner experience. The broadcasts contribute to you gaining more confidence and feeling more unity with everything that lives around you. Themes can be spiritual, but also provide insight into how you are and how you can deal with natural energies. It provides insight into your own walk and what you encounter in the world. By listening and actively dealing with the themes that are discussed, a particularly powerful energy is created that can be felt by everyone. Listen to my broadcast or watch the broadcasts posted on youtube. 

Tijdens de uitzending wil ik luisteraars bewust maken van hun innerlijke bewutzijn en

hoe zij zelf keuzes kunnen maken om naar hun innerlijke beleving te luisteren. 

De uitzendingen dragen er aan bij dat je meer vertrouwen krijgt en meer de eenheid

voelt met alles wat leeft rondom je heen.

Thema's kunnen spiritueel zijn, maar geven ook inzicht in hoe je bent en hoe je met

natuurlijke energien kan omgaan. Het geeft inzicht in je eigen wandel

en wat je in de wereld tegen komt.

Door te luisteren en actief om te gaan met de thema's die besproken worden,

ontstaat er een byzondere krachtige energie die door iedereen voelbaar is.

Luister naar mijn uitzending of kijk naar de uitzendingen die op youtube geplaatst zijn.

DJ Egbert

My name is Egbert and i bring on the friday evening and sometimes on days when there is no Live a various kind of music without presentation.

 

Mijn naam is Egbert ik draai op mijn vaste vrijdag avond en soms als er geen live uiitzendfing is diverse muziek soorten zonder presentatie.

Chakra Angels Radio uis looking for programmakers, if you're intrested contact us by sending a mail.

 

Chakra Angels Radio is nog op zoek naar programmamakers , voel je je eigen aangesproken stuur ons dan een mailtje.